s فیتوکمیکال‌ها – www.DrFree-Health.com

فیتوکمیکال‌ها

نقش فيتوكميكال ها در پيشگيري از آلزايمر

فيتوكميكال ها و آلزايمر

مواد غذايي نه تنها مواد مغذي ضروري براي حيات را فراهم مي آورند، بلكه ساير تركيبات زيستي فعال براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري ها را نيز مهيا مي كنند. مطالعات اپيدميولوژيك به طور پيوسته  نشان داده اند كه رژيم غذايي نقش حياتي در پيشگيري از بيماري هاي مزمن …

Read More »

نقش فيتوكميكال ها در ديابت نوع 2

فيتوكميكال ها در ديابت نوع 2

مواد غذايي نه تنها مواد مغذي ضروري براي حيات را فراهم مي آورند، بلكه ساير تركيبات زيستي فعال براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري ها را نيز مهيا مي كنند. مطالعات اپيدميولوژيك به طور پيوسته  نشان داده اند كه رژيم غذايي نقش حياتي در پيشگيري از بيماري هاي مزمن …

Read More »

نقش فيتوكميكال ها در پيشگيرى و درمان سرطان ها

نقش فيتوكميكال ها در سرطان

مواد غذايي نه تنها مواد مغذي ضروري براي حيات را فراهم مي آورند، بلكه ساير تركيبات زيستي فعال براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري ها را نيز مهيا مي كنند. مطالعات اپيدميولوژيك به طور پيوسته  نشان داده اند كه رژيم غذايي نقش حياتي در پيشگيري از بيماري هاي مزمن …

Read More »

نقش فيتوكميكال ها در بيمارى هاى قلبى عروقى

فيتوكميكال ها و بيماري قبلي

مواد غذايي نه تنها مواد مغذي ضروري براي حيات را فراهم مي آورند، بلكه ساير تركيبات زيستي فعال براي ارتقاء سلامت و پيشگيري از بيماري ها را نيز مهيا مي كنند. مطالعات اپيدميولوژيك به طور پيوسته  نشان داده اند كه رژيم غذايي نقش حياتي در پيشگيري از بيماري هاي مزمن …

Read More »